Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Weblrr en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.
Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande
artikelen. Weblrr heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal Weblrr bekend maken via de website www.weblrr.nl

Artikel 2. Omschrijving van begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in
meervoud, de volgende betekenis:
2.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Weblrr en afnemer waarop Weblrr deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de content van de website beheerd
wordt.
2.3 Content: Inhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen, die door Weblrr in opdracht van afnemer dan wel door afnemer zelf of door derden op de website wordt geplaatst.
2.4 afnemer: De wederpartij met wie Weblrr een overeenkomst heeft gesloten.
2.5 Weblrr: Weblrr is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder IT King, gevestigd op de Salomonstraat 2B, 1812 PA te Alkmaar.
2.6 Weblrr content: De door Weblrr op de website geplaatste content (niet afkomstig van afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen.
2.7 Domeinnaam: het adres waarop de website van een klant op het internet gevonden kan
worden, eventueel gekoppeld aan emailadressen.
2.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen
en toegankelijk worden gemaakt via het internet;
2.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de website inclusief content is opgeslagen.
2.10 website: De door Weblrr voor afnemer ontwikkelde website waarbij Hosting en eventueel emailadressen aan toebehoren.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Weblrr en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.
3.2 De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer
beschikbaar gesteld.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene
(inkoop)Voorwaarden uitgesloten.
3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.
3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst
worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door Weblrr gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.
4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer een door Weblrr ter beschikking gesteld bestelformulier volledig invult en de daarbij gestelde voorwaarden aanvaard.
4.3 Weblrr stuurt de afnemer altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. Dienstverlening

5.1 Weblrr doet haar best om de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.
5.2 Weblrr doet haar best het product of de dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 De dienstverlening die betrekking heeft op het Alles-in-één pakket bestaat uit:
Het registreren en/of verhuizen van een Domeinnaam.
Het inrichten en opleveren van de website inclusief CMS.
Het onbeperkt aanmaken van email-adressen.
Het leveren van service en ondersteuning op de techniek van de website.
5.4 Weblrr heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.
5.5 Weblrr heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan
veranderingen in de techniek, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.
5.6 Weblrr doet haar best om tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 6. Verplichtingen afnemer

6.1 afnemer zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. afnemer zal onder meer Weblrr alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.
6.2 afnemer verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verleend.
6.3 afnemer stelt Weblrr zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.
6.4 afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij Weblrr hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
6.5 Het verboden voor de Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.
6.6 afnemer behoedt Weblrr volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot
schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door Weblrr zijn verricht.

Artikel 7. Betaling

7.1 afnemer betaalt de in de offerte vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten.
Voor periodieke dienst(en) zoals SEO, geldt een minimale afneembare periode welke op de offerte vermeld staat.
7.2 Betalingen vinden plaats per maand vooraf. Alle prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen op de website van Weblrr zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Alleen de prijzen in de offerte zijn bindend. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.3 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige
verschuldigde bedragen.
7.4 De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via een automatisch incasso waarvoor afnemer vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij het afsluiten van de overeenkomst.
7.5 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd.

7.6 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is afnemer in
verzuim. De afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende
administratiekosten te betalen.
7.7 Indien de afnemer in betalingsverzuim is, is afnemer naast het verschuldigde bedrag en de
vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldigd tot het vergoeden van alle
eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
7.8 Indien afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft
voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk
opgeschort.

Artikel 8. Domeinnaam

8.1 Indien de afnemer niet beschikt over een Domeinnaam zal Weblrr de Domeinnaam
registreren.
8.2 Weblrr doet haar best om een gewenste Domeinnaam te registreren. Weblrr kan echter geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.
8.3 Indien afnemer reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor
een Weblrr website dient de afnemer in het kader van de Overeenkomst deze over te dragen aan Weblrr. Weblrr zorgt voor de koppeling tussen Domeinnaam en website.

Artikel 9. Ontwikkeling en oplevering website

9.1 Na bestelling van het website pakket neemt Weblrr contact op met afnemer omtrent de oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website situatie heeft zal Weblrr afnemer de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar Weblrr te maken.
9.2 afnemer verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar Weblrr mogelijk te maken.
9.3 Weblrr draagt zorg, zover de techniek Weblrr hier niet in beperkt, de website zo veel mogelijk in de huisstijl van afnemer in te richten.
9.4 Weblrr plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van afnemer voor maximaal 6 pagina’s.
9.5 Na inrichting en plaatsing stuurt Weblrr de klant een e-mail over de oplevering met daarin een tijdelijke url van de website. afnemer heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan Weblrr. Indien deze worden geaccepteerd zal Weblrr de aanpassingen verwerken en de aangepaste website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de website als geaccepteerd.
9.6 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de afnemer binnen de
termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in
artikel 9.5 genoemde aanpassingsronde.
9.7 afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.
9.8 afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse
Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of
geweld.
9.9 Weblrr is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.
9.10 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Weblrr Content berusten bij Weblrr en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent Weblrr een niet/exclusief recht om de Weblrr Content te gebruiken voor de website. Weblrr is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of verwijderen. afnemer kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.
9.11 Weblrr is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht . Iedere aansprakelijkheid van Weblrr voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, onder andere veroorzaakt door een daling in de ranking van de zoekmachines.

Artikel 10. Hosting

10.1 Gedurende de overeenkomst zal Weblrr aan afnemer Hosting verlenen ten behoeve van de bereikbaarheid. De website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en bereikbaarheid alleen op een Weblrr Server kunnen worden gehost.
10.2 Weblrr zal uiterste best doen de Server en website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.

Artikel 11. Service en ondersteuning

11.1 afnemer heeft na oplevering van de website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan
bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of
andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.
11.2 Weblrr is ten alle tijden gerechtigd de door afnemer gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 12. Intrekking opdracht

12.1.Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand.
12.2.Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.
12.3.Dienstverlener maakt binnen 14 dagen een eindfactuur op.

Bel mij terug